طرح های اشتراک

5 اعتبار ویژه

دسترسی به تمام پایگاه ها

هر مقاله یا فصل کتاب 800 تومان

زمان اعتبار: 1 ماه

مدت: 1 ماه
قیمت: 4,000تومان

20 اعتبار ویژه

دسترسی به تمام پایگاه ها

هر مقاله یا فصل کتاب 500 تومان

زمان اعتبار: 1 ماه

مدت: 1 ماه
قیمت: 10,000تومان

50 اعتبار ویژه

دسترسی به تمام پایگاه ها

هر مقاله یا فصل کتاب 300 تومان

زمان اعتبار: 2 ماه

مدت: 2 ماه
قیمت: 15,000تومان

100 اعتبار ویژه

دسترسی به تمام پایگاه ها

هر مقاله یا فصل کتاب 200 تومان

زمان اعتبار: 3 ماه

مدت: 3 ماه
قیمت: 20,000تومان

250 اعتبار ویژه

دسترسی به تمام پایگاه ها

هر مقاله یا فصل کتاب 125 تومان

زمان اعتبار: 3 ماه

مدت: 3 ماه
قیمت: 25,000تومان

500 اعتبار ویژه

دسترسی به تمام پایگاه ها

هر مقاله یا فصل کتاب 60 تومان

زمان اعتبار: 3 ماه

مدت: 3 ماه
قیمت: 30,000تومان