اين کتاب را به دوستتان پيشنهاد دهيد. - Pobreza urbana y medio ambiente: orientaciones metodológicas