اين کتاب را به دوستتان پيشنهاد دهيد. - La comunicazione radiologica: Dalle basi al referto multimediale