اين کتاب را به دوستتان پيشنهاد دهيد. - Тихо Браге (1546-1601)