اين کتاب را به دوستتان پيشنهاد دهيد. - Страны и регионы мира: экономико-политический справочник