اين کتاب را به دوستتان پيشنهاد دهيد. - Прогноз и моделирование кризисов и мировой динамики (2-е изд.)