اين کتاب را به دوستتان پيشنهاد دهيد. - Феномен адаптационной стабилизации структур и защита сердца