اين کتاب را به دوستتان پيشنهاد دهيد. - Forensic Psychiatry: Influences of Evil