اين کتاب را به دوستتان پيشنهاد دهيد. - Venous thrombosis