اين کتاب را به دوستتان پيشنهاد دهيد. - Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease