اين کتاب را به دوستتان پيشنهاد دهيد. - Robbins and Cotran Review of Pathology