اين کتاب را به دوستتان پيشنهاد دهيد. - Anatomy for Anaesthetists