اين کتاب را به دوستتان پيشنهاد دهيد. - Fuzzy Sets and Fuzzy Logic: Theory and Applications