اين کتاب را به دوستتان پيشنهاد دهيد. - Graph theory: proceedings of the Conference on Graph Theory, Cambridge