اين کتاب را به دوستتان پيشنهاد دهيد. - Monge-Ampère equations of elliptic type